از هفته جاری
تشکیل کلاسهای آموزش مجازی دانشگاه پیام نور سلماس

به گزارش تابناک آذربایجان غربی ،به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور سلماس ،برنامه کلاسی دانشجویان پیام نور سلماس و تازه شهر از امروز بر روی سامانه http://89.43.5.12:8087قابل مشاهده است 

براساس گزارش این مرکز دانشجویان می توانند برای بهره مندی از کلاسهای مجازی به سامانه آموزش الکترونیکی مراجعه کنند .