فراخوان عمومی جهت تکمیل و بهره برداری از شهرک های گلخانه ای در آذربایجان غربی

به گزارش تابناک آذربایجان غربی، بر اساس فرآخوان عمومی 5-98شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.

الف-شرایط عمومی:

1-به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی گلخانه‌ای واگذار خواهد شد.

2-واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت  قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.

3-حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه‌ای و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.

4-نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی (۶) قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود.

5-متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.

6-بازدید متقاضیان از محل  شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعییت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.

7-متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.

8-متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط ، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد.

9- عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصراً جهت احداث شهرک کشاورزی (گلخانه ای) واگذار می گردد و  متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند.

10-از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی ،وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضاءطرفین رسیده اخذ می گردد.

11-صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در  قرارداد می باشد.

12-براساس مفاد ماده (۶) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای بر عهده این شرکت می‌باشد.

13-شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.

14-پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه‌ای اقدام خواهد نمود.

15-در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.

16-شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

17-هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود

18-هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست  به نسبت برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

19-متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی میبایست ظرف مدت یکماه عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایندو در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد بطور یکجانبه را خواهد داشت. 

ب-شرایط اختصاصی :

1- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی

2-دوره آموزشی گذرانده شده (گواهینامه آموزشی مرتبط)

3- عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی (که متقاضی را از دریافت تسهیلات منع نماید)

4-احراز توانایی مالی (ارائه صورتحساب و گواهی از موسسات مالی و اعتباری و بانک ها)

5-سابقه فعالیت های سرمایه گذاری

6-مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت

7-بومی استان بودن(ساکن در استان)

محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:

متقاضیان می‌توانند از روز شنبه مورخ 11/08/1398 بمدت 6 ماه ، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir  فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرک های کشاورزی به آدرس تهران خیابان شهید عباسپور(توانیر ) نبش کوچه گیتا پلاک 8 قسمت مدیریت تملک و واگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.ضمنا برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است هر 15 روز یکبار درخواستهای سرمایه گذاران جمع بندی و پس از تصویب هیات مدیره شرکت به متقاضیان ابلاغ می شود.

                                                                                   شرکت شهرک های کشاورزی

 

فهرست مجتمع و شهرک های کشاورزی (گلخانه ای )  فراخوان شماره   5-98

 

ردیف          استان        شهرستان       عنوان شهرک          نوع فعالیت           مساحت برای فرآخوان (مترمربع)

1          آذربایجان غربی     بوکان         سریل آباد               گلخانه ای                 320,000

2        آذربایجان غربی      سلماس           درشک                 گلخانه ای                 100،000