تصویری تاریخی از اتاق عملیات آزادسازی سامرا

تصویری تاریخی از اتاق عملیات آزادسازی سامرا
منبع/تابناک