ناصر خدايارى در حكمى سيدميكائيل محمدى را به عنوان رابط جديد امورمجلس اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان منصوب کرد

ناصر خدايارى در حكمى سيدميكائيل محمدى را به عنوان رابط جديد امورمجلس اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان با معاونت پارلماني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و مجمع كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى استان منصوب كرد.
در حكم وى آمده است با توجه به ضرورت توسعه ، تعميق و تقويت ارتباطات مناسب با نمايندگان محترم امور مجلس و معاونت پارلمانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به منظور ايجاد تعامل و حصول به سياست هاى فرهنگى ، و اينكه در چهارچوب سياست هاى دولت تلاش و اهتمام لازم را به عمل آوريد وى به اين سمت منصوب مى شويد.

سيدميكائيل محمدى داراى دانش آموخته هنر(( گرافيك )) و مهندسى مكانيك هواپيما و دانش آموخته كارشناسى ارشد مطالعات منطقه اى از دانشگاه شهيد بهشتى تهران مي باشد. وى مشاور چندين دستگاه هاى اجرايى استان هاى مختلف از جمله ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامى استان ها و مشاور نمايندگان مجلس شوراى اسلامى هم بوده است.