كاظم محمدي اقدم در مراسم معارفه سرپرست جديد امور آب و فاضلاب روستايي شهرستان شوط با بيان اينكه مراحل مربوط به مطالعه و اجراي 24 سامانه دفع فاضلاب روستايي در سطح كشور توسط بانك توسعه اسلامي به تصويب رسيده است، اظهار داشت : از اين تعداد چهار سامانه در روستاهاي استان آذربايجان غربي اجرا خواهند شد.

وي با اعلام اينكه اعتبارات لازم براي اجراي اين طرحها از محل اعتبارات بانك توسعه اسلامي تامين مي شود ، گفت: بسترهاي لازم برگزاري مناقصات و انتخاب پيمانكار براي اجراي اين طرحها فراهم گرديده است.

وي افزود: اين سامانه ها در روستاهاي ريحان آباد اروميه ، يولاگلدي شوط، وار خوي و داشبند بوكان اجرا خواهند شد.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مسئوليت ها امانت الهي در دست انسان است اظهار داشت : صداقت در مسئوليت حرف اول را مي زند و در كنار آن خوش رويي و برخورد مناسب با مردم نيز بايستي مورد توجه جدي قرار گيرد

وي ضمن سفارش به صداقت در كارها، بر تلاش بيش از پيش در امر تامين آب آشاميدني سالم براي مردم تاكيد كرد.

فرماندار شوط نيز در اين مراسم با قدرداني از خدمات شركت آب و فاضلاب روستايي اظهار داشت : علي رغم تنگناهاي اعتباري و كمبود منابع مالي ،شركت آب و فاضلاب روستايي توانسته با برنامه ريزي هاي مدون و اصولي خدمات ارزنده اي را براي روستاييان ارائه نمايد.

جواد جبار زاده تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي براي روستاييان را هدف نهايي عنوان كرد و افزود: تمامي اين تلاشها توسعه مناطق روستايي ، رضايت مردم و در نهايت رضايت الهي را در بر خواهد داشت.

در ادامه اين مراسم همت نجف زاده به عنوان سرپرست جديد امور آب و فاضلاب روستايي شهرستان شوط معرفي و از خدمات اسماعيل عظيمي در دوران تصدي مسئوليت قدرداني شد.

در حاشيه اين مراسم همچنين مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي از خط انتقال آب شرب مرگنلر و زمين پيشنهادي براي احداث تصفيه خانه فاضلاب روستاي يولاگلدي بازديد و دستورات لازم براي تسريع در اجراي امور را صادر كرد.